TỔ  CHUYÊN MÔN 1

Trường Tiểu học Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang

Năm hc 2017-2018 là năm hđ­ược xáđịnh vi ch đề “ Tiếp tđổi mi công tác qun lý và nâng cao cht l­ượng giáo dc”, năm hc thc hin Ngh quyếĐại hĐảng XII, tiếp tc thc hin cuc vđộng “Hc tp và làm theo tm gương đạđức H Chí Minh”, đặc bit là cuc vâđộng “ Mi thy cô giáo là tm gương đạđức, t hc và sáng to”, phong trào thi đua “ Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc”. Năm học đầu tiên thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tr­ước nhim v và mc tiêu cơ bn v phát trin giáo dc cũng như­ nhng yêu cu mi ca nhà trường, t chuyên môn 1 thực hiện tốt  kế hoạch năm học.

- T 1 là tp th nhiu năm liđạt: Tp th lao động tiên tiến. Là tp th đoàn kết, đđầu trong mi hođộng, phong trào ca nhà tr­ường. Luôn quan tâm giúđỡ nhau để hoàn thành tt nhim v được giao. Các thành viên trong t có năng lc, trình độ chuyên môn vng vàng, nhit tình trong công tác, luôn yêu nghề, mến trẻ.

- Giáo viên trong t tham gia hc quy chế chuyên môn ngay t đầu năm hc. Thc hin k cương làm vic khoa hc, nghiêm túc, ly hiu qu công vic làm thướđđánh giá thi đua và kết qu công tác. Hàng tun, hàng tháng  nm rõ lch công tác, nhim v được giao để ch động trong công vic.

- Mi giáo viên cam kết t hđể nâng cao trình độ chuyên môn, nghip v, tin hc. T giác và tích cc ci tiến, đổi mi phư­ơng pháp dy hc. Đặc biệt là môn Tiếng Việt công nghệ và dạy chương trình Mĩ thuật mới theo Đan Mạch.

- Tích cc tham gia làđồ dùng, sáng kiến kinh nghim trong ging dy.

- Tăng cường thi đua gia các thành viên trong t th hin qua cábuổi sinh hoạt chuyên môn, các kỳ thi giáo viên dy gii.

- Tăng cường d gi thăm lđể giúđỡ, hc tp kinh nghim ca bn bè đồng nghip t đó nâng cao tay ngh cho đồng nghip và bn thân.

Danh sách thành viên trong t

STT

H và tên

Chc v

Trình độ ĐT

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu

TT

ĐHSP

Tổ trưởng

2

Nguyễn Th Hng

PHT

ĐHSP

 

3

Vũ Thị Phượng

GV

ĐHSP

 

4

Hoàng Thị Hậu

GV

ĐHSP

 

5

Nguyn Th Dung

GV

ĐHSP

 

6

Thân Thị Thu Giang

GV

ĐHSP

 

7

Hoàng Thị Lan Hương

GV

ĐHSP

 

8

Đinh Thị Châu Giang

GV

CĐSP

Tổ phó

 

 

 

 

 

 

                                                      Nham Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2017

                                                           TM. TỔ

                                                          Tổ trưởng

 

 

                                                             Nguyễn Thị Thu