Sinh nhật tập thể cho các bạn học sinh trường TH Nham Sơn sinh trong các tháng 5, 6, 7 năm 2019