A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ke hoach PTGD năm học 2020-2021

TỔNG HỢP KẾT QỦA NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021  
 Lưu ý: Những trường đã đạt chuẩn nhưng chưa được công nhận lại theo Quy định mới thì coi là đạt CQG mức độ 1    
           Biểu số 28  
TTTên trườngLũy kế số trường đã có quyết định đạt chuẩn quốc gia đến tháng 9/2020Dự kiến số trường đạt chuẩn quốc gia đến hết tháng 12/2020Kế hoạch xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia năm 2021
Số xã có 100% số trường đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã có 02 cấp học đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã có 01 cấp học đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã chưa có trường đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Ghi chú  
Mức độ 1Mức độ 2Mức độ 1Mức độ 2Từ tháng 1/2021
đến 6/2021
Từ tháng 7/2021
đến 12/2021
  
Mức độ 1Mức độ 2Mức độ 1Mức độ 2  
IMẦM NON               
1Trường Mầm non        Không điền   
            
IITIỂU HỌC            
1Trường Tiểu học1 1     Không điền   
            
IIITHCS            
1Trường THCS        Không điền   
            
IVTH&THCS            
1Trường TH&THCS        Không điền   
            
TổngMN        Điền số vào ô nàyĐiền số vào ô nàyĐiền số vào ô nàyĐiền số vào ô này   
TH           
THCS và TH&THCS           
Tổng00000000   
Tỉ lệ %MN        Điền tỷ lệĐiền tỷ lệĐiền tỷ lệĐiền tỷ lệ   
TH           
THCS và TH&THCS           
Tổng           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
TỔNG HỢP KẾT QỦA NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021  
 Lưu ý: Những trường đã đạt chuẩn nhưng chưa được công nhận lại theo Quy định mới thì coi là đạt CQG mức độ 1    
           Biểu số 28  
TTTên trườngLũy kế số trường đã có quyết định đạt chuẩn quốc gia đến tháng 9/2020Dự kiến số trường đạt chuẩn quốc gia đến hết tháng 12/2020Kế hoạch xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia năm 2021
Số xã có 100% số trường đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã có 02 cấp học đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã có 01 cấp học đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Số xã chưa có trường đạt chuẩn
(Tính đến tháng 9/2020)
Ghi chú  
Mức độ 1Mức độ 2Mức độ 1Mức độ 2Từ tháng 1/2021
đến 6/2021
Từ tháng 7/2021
đến 12/2021
  
Mức độ 1Mức độ 2Mức độ 1Mức độ 2  
IMẦM NON               
1Trường Mầm non        Không điền   
            
IITIỂU HỌC            
1Trường Tiểu học1 1     Không điền   
            
IIITHCS            
1Trường THCS        Không điền   
            
IVTH&THCS            
1Trường TH&THCS        Không điền   
            
TổngMN        Điền số vào ô nàyĐiền số vào ô nàyĐiền số vào ô nàyĐiền số vào ô này   
TH           
THCS và TH&THCS           
Tổng00000000   
Tỉ lệ %MN        Điền tỷ lệĐiền tỷ lệĐiền tỷ lệĐiền tỷ lệ   
TH           
THCS và TH&THCS           
Tổng           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học thị trấn Nham Biền số 2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết